برندگان قسمت چهارم احوالپرسی

ردیفموبایلجایزه
14325***0916یک ربع سکه طلا
29345***0911یک ربع سکه طلا
36454***0930یک ربع سکه طلا
43131***0933یک ربع سکه طلا
55391***0935یک ربع سکه طلا
63319***0938یک ربع سکه طلا
76519***0992یک ربع سکه طلا
86016***0933یک میلیون تومان شارژ کیف پول پات لایف
93352***0990یک میلیون تومان شارژ کیف پول پات لایف
107721***0903یک میلیون تومان شارژ کیف پول پات لایف
117089***0930یک میلیون تومان شارژ کیف پول پات لایف
120543***0990یک میلیون تومان شارژ کیف پول پات لایف
132060***0903یک میلیون تومان شارژ کیف پول پات لایف
142541***0921یک میلیون تومان شارژ کیف پول پات لایف
156478***0933یک میلیون تومان شارژ کیف پول پات لایف
169627***0901معادل 45 گیگ اینترنت یکساله شارژ کیف پول پات لایف
173104***0935معادل 45 گیگ اینترنت یکساله شارژ کیف پول پات لایف
186402***0915معادل 45 گیگ اینترنت یکساله شارژ کیف پول پات لایف
193573***0910معادل 45 گیگ اینترنت یکساله شارژ کیف پول پات لایف
200591***0910معادل 45 گیگ اینترنت یکساله شارژ کیف پول پات لایف
217401***0936معادل 45 گیگ اینترنت یکساله شارژ کیف پول پات لایف
224693***0993معادل 45 گیگ اینترنت یکساله شارژ کیف پول پات لایف
239914***0993معادل 45 گیگ اینترنت یکساله شارژ کیف پول پات لایف