برندگان نوروز 1401

* همچنین برای تمام لایک کنندگان سه ویدیو برنده، شارژ کیف پول واریز خواهد شد.

ردیفموبایلجایزهمسابقه
18808***0918نیم سکهبیشترین معرفی به دوستان
26471***0902نیم سکهبیشترین معرفی به دوستان
35300***0937نیم سکهبیشترین معرفی به دوستان
44858***0992ربع سکهمسابقه ویدیویی حال خوب زندگی
56028***0939ربع سکهمسابقه ویدیویی حال خوب زندگی
62833***0992ربع سکهمسابقه ویدیویی حال خوب زندگی